Geschäfts­füh­rung

Ant­je Wag­ner
Wirt­schafts­ju­ris­tin
 • Beruf­li­che Sta­tio­nen
 • Debe­ka- Kran­ken­ver­si­che­rung
 • Ham­burg Mann­hei­mer
 • Kanz­lei- & Office­ma­nage­ment Ber­lin Bran­den­burg (Inha­ber)
 • Anwalts­kanz­lei­en und Nota­ria­te in Ber­lin
 • Kom­pe­ten­zen
 • Rechts- und Pro­zess­ge­stal­tung
 • Wirt­schafts­recht
 • Betriebs­füh­rung
 • Ver­trags­ge­stal­tung
 • Ver­hand­lungs­füh­rung